Bakgrund

Naturvårdsverket anger avfallsdeponier som den näst största källan till utsläpp av metan efter jordbrukssektorn. Den 1 januari 2005 infördes förbud mot deponering av organiskt avfall, men redan deponerat avfall fortsätter att brytas ned i ytterligare 40-50 år. På en del deponier sugs deponigasen ut och används för elproduktion i gasmotorer. I takt med att gasproduktionen minskar, på grund av att inget nytt organiskt material tillförs, och metanhalten sjunker under ca 40 %, är energiinnehållet i deponigasen otillräckligt för att driva konventionella gasmotorer som arbetar enligt Ottoprincipen (Ottomotorer). I Danmark har Deponigas ApS tagit fram en ny teknik, som baseras på Dieselprincipen, där deponigas med metanhalter ner mot 10 % sugs in i motorn och en liten andel diesel används som pilotbränsle för antändning. I Sverige är det inte aktuellt att använda ett fossilt bränsle för antändning men det finns förnybara alternativ såsom RME (rapsmetylester), HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) eller pyrolysolja.

Grön el från deponigas med låg metanhalt